Rate this post

به گزارش عاشق وب، دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات اظهار داشت: همگام با هوشمندسازی دولت، لازم است معماری داده ای اصلاح گردد.
به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، احسان کیانخواه دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: همگام با هوشمندسازی دولت، لازم است معماری داده ای اصلاح گردد. برمبنای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ۲۷ پایگاه ملی که قابلیت افزایش برمبنای تصمیم کارگروه تعامل پذیری دارد، احصا شده است. این پایگاه ها هسته ی راهبری کشور را چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ انبارش و تحلیل برعهده دارند. وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم و ضروری در هوشمندسازی دولت اصلاح، تلفیق، حذف یا افزودن پایگاه ها برمبنای افزایش توان راهبری مؤثر و هدف مند کشور و ارتقا سهولت زندگی و رفع نیازهای مردم است. تعدادی از این پایگاه ها کیفیت داده ای لازم را ندارند و هدف سیاست گذار از ایجاد این پایگاه را تامین نمی کنند. کیانخواه افزود: دبیرخانه شورای اجرائی فناوری اطلاعات درحال باز تنظیم این جریان داده ای و مراکز انبارش مورد نیاز کشور است. بعضاً در مقرره ها و قوانین و برمبنای نیاز مقطعی، پایگاه تجمیع داده ایجاد و انبارش داده ای تجویز شده است که هم هزینه های زیادی را بر دولت تحمیل کرده و هم کارکرد مورد نیاز را ایجاد نمی نماید. وی اشاره کرد: باید فارغ از تعصبات دستگاهی این اصلاحات و بازآرایی را رقم زد. دبیرخانه در تلاش است بصورت چابک و با کمترین بازتنظیمی این اقدام را به نتیجه برساند. این گام مهم به هم راهی و هم دلی دستگاه های اجرائی کشور با محوریت افزایش رضایت عمومی و ارتقا کارایی نظام تصمیم سازی کشور نیاز دارد.

منبع: