Rate this post

به گزارش عاشق وب، فاکسکان که بزرگترین تهیه کننده تجهیزات آیفون بشمار می رود در بعضی از زیرمجموعه های کلیدی خود با بررسی های مالیاتی روبرو است و احتمال می رود قوانین را نقض کرده باشد.
به گزارش عاشق وب به نقل از رویترز، بر اساس گزارش گلوبال تایمز، وزارت منابع طبیعی چین هم در ایالت های هنان، هوبی و دیگر اماکن تحقیقاتی در رابطه با استفاده شرکتی از زمین در ارتباط با فاکسکان انجام داده است. در این گزارش در رابطه با تحقیقات یا زمان انجام آنها توضیحی داده نشده است. ژانگ ونگشنگ معاون انستیتو تحقیقات تایوان در دانشگاه شیامن در مصاحبه ای با گلوبال تایمز اظهار داشت: بررسی مالیاتی و تحقیقات در رابطه با استفاده از زمین توسط وزارت خانه های مرتبط در رابطه با شرکت هایی صورت می گیرد که مشکوک به نقض قوانین و مقررات هستند و البته این فرآیند معمول بشمار می رود. ایشان در ادامه اضافه کرد: زیرمجموعه های فاکسکان موظف می باشند تا به صورت فعال با بررسی ها و تحقیقات همکاری کنند و اگر قانون را نقض کرده باشند، باید به اشتباهات خود اعتراف و مجازات های تعیین شده را قبول و اشتباهات را اصلاح کنند.

منبع: