عاشق وب: تعدادی از محققان فرانسوی در بررسی جدید خود با بهره گیری از روشی جدید یکی از قدیمی ترین شهاب سنگ ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از تی ای، چگونگی پدید آمدن حیات در منظومه شمسی و بر روی زمین به درک ما از تاریخچه آب در منظومه شمسی بستگی دارد. به رغم مطالعات متعدد، درک منشا آب در اجرام سیاره ای ناشناخته باقی مانده است.
بتازگی دانشمندان مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه، دانشگاه پاریس-ساکلی، کمیسیون انرژی های جایگزین و انرژی اتمی فرانسه(CEA) و دانشگاه پو(UPPA) با حمایت موزه ملی تاریخ طبیعی (MNHN) در این مطالعه با نگاهی به شروع منظومه شمسی به بررسی دنباله ای از ترکیب ایزوتوپی آب پرداختند. آنها طی این مطالعه بطور خاص برخی مناطق داخلی را که زمین و سایر سیارات زمینی در آن تشکیل شده بودند را ردیابی و بررسی کردند.
آنها از روشی جدید برای تجزیه و تحلیل یکی از قدیمی ترین شهاب سنگ های منظومه شمسی استفاده کردند. داده های آنها وجود دو مخزن گاز(gas reservoirs) را در طول ۲۰۰ هزار سال اول منظومه شمسی و حتی قبل از زمان تشکیل نخستین جنین های سیاره ای(planetary embryos) نشان میدهد. یکی از این مخازن شامل گاز خورشیدی بود که تمام مواد منظومه شمسی ما از آن سرچشمه می گرفت.
دانشمندان همین طور سابقه شهاب سنگ را برای نخستین بار بطور مستقیم اندازه گیری کردند. آنها دریافتند که دومین مخزن گاز با بخار آب غنی شده بود و قبلا نیز دارای علامت ایزوتوپی آب زمینی (terrestrial water) بود. آنها نیز توسط هجوم عظیم آب بین ستاره ای در مناطق داغ داخلی منظومه شمسی بعد از فروپاشی پوشش بین ستاره ای و تشکیل قرص پیش سیاره ای به وجود آمد.
قرص های پیش ستاره ای(protoplanetary disk) توده هایی از گرد و غبار و گاز هستند و گونه ای قرص پیرا-ستاره ای به شمار می روند که اغلب حول ستارگان جوان می چرخند.
حضور اولیه این گاز با ترکیب ایزوتوپی مشابه زمین استنباط می کند که آب زمین پیش از تجمع نخستین بلوک های تشکیل دهنده سیاره ما در آنجا بوده است.

منبع: