Rate this post

به گزارش عاشق وب دبیر کمیسیون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: اعضای کمیسیون مشترک با پوشش زنده مذاکرات کمیسیون از راه رسانه ملی مخالفتی ندارند و صرفاً بحث بر سر روش آن می باشد که نتیجه نهایی در جلسه بعدی کمیسیون اتخاذ می شود.
مهرداد ویس کرمی در گفت و گو با ایسنا درباره روند پوشش زنده جلسات کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط رسانه ملی اظهار داشت: در جلسه پیشین کمیسیون مشترک، ماده مربوط به این مساله را بررسی کردیم، اما به سبب نبود وقت در این خصوص به نتیجه نهایی دست پیدا نکردیم، بااینکه اعضای کمیسیون با پخش زنده مذاکرات جلسه بوسیله رسانه ملی مخالفتی ندارند، صرفاً بحث بر سر این بود که در ماده مربوطه رادیو فرهنگ را که جلسات صحن علنی مجلس را هم پوشش می دهد یاد شده قرار دهیم یا خیر؟ و یا این که صرفاً به رسانه ملی اشاره نماییم چونکه واژه رسانه ملی رسانه رادیو فرهنگ را هم دربر می گیرد.
وی اضافه کرد: این مساله را جهت بررسی در جلسه بعدی کمیسیون مراعا گذاشتیم تا تصمیم نهایی به زودی اتخاذ شود، اما با اصل این که بوسیله رسانه ملی پوشش داده شود مخالفتی نیست و صرفاً بحث بر سر قید واژه رادیو فرهنگ بود، عده ای در کمیسیون معتقد بودند در ماده نام رادیو فرهنگ را هم یاد شده قرار دهیم ولی عده ای معتقد بودند این که صرفاً به صداو سیما اشاره نماییم کافی است تا خود این سازمان هر بخشی را که خود صلاح می داند برای پوشش زنده مذاکرات کمیسیون ارائه کند، پس به هر شکل بنا بر پخش زنده توسط صداوسیما می باشد، صرفاً اختلاف بر سر روش آن بود که این مساله در جلسه بعدی کمیسیون مشخص خواهد شد

منبع: