Rate this post

عاشق وب: اینترنت را می توان معجزه ای بی بدیل در دنیای علم و فناوری دانست که توانسته پیشرفت های شگرفی را برای انسان به ارمغان آورد اما به مانند هر پدیده دیگری، استفاده نادرست از اینترنت نیز می تواند تبعات نامطلوبی به همراه داشته باشد. پژوهشگران کشور تأثیرگذاری این مساله را در وضعیت هوشیاری روزانه دانشجویان بررسی نموده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، در جهــان امــروزی، اینترنــت توانسته اســت اثــرات گسترده ای در جنبه های مختلـف زنـدگی انسان ها بگذارد. اینترنت وسیله ای است که بیشتر افـراد از آن برای کارهای خـود در کسـب دانـش، آمـوزش، کسب وکار و سرگرمی استفاده می نمایند. طبق آمار، بـالای ۷۰ درصــد نوجوانــان و جوانــان از اینترنــت، شــامل شبکه های اجتماعی و ارتباطی، سایت ها و نرم افزارهای آنلاین اسـتفاده می کنند و در کل، میزان استفاده این گروه سنی از اینترنت بیشتر از بزرگسالان است.
همچنین اطلاعات آماری نشان از آن دارند که حدود نصف کاربران اینترنت جهان در مناطق آسیایی زندگی می کنند و در بـین کشـورهای خاورمیانـه نیـز کاربران اینترنت در ایران بطور شایان توجهی بیشتر از سایر کشورها هستند.
آن گونه که متخصصان امر می گویند، از سال ۲۰۰۰ تـا ۲۰۱۶ تعـداد کاربران اینترنت در ایران از ۴ درصـد بـه ۶۸ درصـد افزایش یافته است. اما این افزایش، با تبعاتی نیز همراه بوده است. طبق تحقیقات انجام شده، استفاده بی رویه از اینترنـت موجب ایجاد افسردگی، اضطراب، تنهایی، بیش فعـالی و همین طور اتخاذ تصمیمات هیجـانی می شود. مطالعات نشان می دهند استفاده لطمه زا و اعتیـادآور از اینترنت با مشکلات روانی- اجتماعی، افـت تحصـیلی، کاهش عملکرد شغلی، کاهش اعتمادبه نفس، کـاهش رابطــه والــدین و فرزنــدان و کمبــود خــواب در بــین دانشــجویان هم راه است. بنا بر این بایستی ضمن انجام پژوهش های داخلی دقیق در این رابطه، به ایجاد راهکارهایی برای کنترل مشکلات موجود پرداخت.
در این راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به انجام پژوهشی پرداخته اند که در آن به ارتباط استفاده لطمه زا از اینترنت با خواب آلودگی روزانه دانشجویان پرداخته شده است.
این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا شده است و این افراد، با استفاده از پرسشنامه های استفاده لطمه زا از اینترنت، مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
نتایج این تحقیق نشان می دهند که خواب آلودگی روزانه ارتباط شدیدی با استفاده از اینترنت دارد و دانشجویان باید تحت آموزش ها و آگاهی لازم در مورد استفاده مفید از اینترنت قرار گیرند.
مالک اباذری، محقق گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همکارش دراین باره می گویند: «میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه حدود ۲۴ سال بود و برمبنای نتایج، نمره استفاده لطمه زا از اینترنت برای ۳۴ درصد آنها طبیعی، ۴۵ درصد خفیف، ۱۸ درصد متوسط و ۳ درصد شدید بود. میزان شیوع خواب آلودگی روزانه نیز حدود ۱۲ درصد بود. ضمناً برمبنای یافته ها، بین استفاده لطمه زا از اینترنت و خواب آلودگی روزانه ارتباط مثبت و قابل توجهی به دست آمد».
این پژوهشگران در تشریح نتایج اعلام نموده اند: «بر اساس یافته ها، حدود ۶۶ درصـــد از دانشجویان مورد بررسی، به نحـوی اخـتلال در اسـتفاده از اینترنـت را نشان دادند و ۱۲ درصــد آنها نیز در طــول روز احسـاس خواب آلودگی می کردند».
طبق تعریف پژوهشگران فوق، اسـتفاده لطمه زا از اینترنـت عبارتی است که جهت استفاده غیرقابل کنترل، بیش ازحد و مضر از اینترنت بکار برده می شود.
اباذری و همکارش که این یافته ها را در مجله «سلامت و بهداشت» به چاپ رسانده اند، باتوجه به عوارض خواب آلودگی در کارهای روزانه و افزایش بیش از پیش کـاربران اینترنت و بروز اعتیاد و لطمه های حاصـل از آن، بر این باورند که «ضروری است آموزش ها و راهکارهـای لازم جهت استفاده مفید از اینترنـت در اختیـار دانشـجویان و سایر آحاد جامعه قرار گیرد».
مجله «سلامت و بهداشت» از نشریات دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور است که توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل منتشر می شود.

منبع: