Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران انگلیسی در بررسی مغز زنبورهای عسل نشان دادند که این موجودات با کمک چهار سلول مغزی می توانند بشمارند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، مغز زنبورهای عسل طوری تکامل یافته که می تواند با کمک چهار سلول عصبی بشمارند.
دانشمندان “دانشگاه کوئین مری لندن”(QMUL)، با شبیه سازی یک مدل مغزی با چهار سلول عصبی، دریافتند که مغز این موجودات می تواند تا پنج بشمارد!
تعداد کم سلول های عصبی مورد نیاز برای شمارش نشان داده است که اهمیت اندازه مغز، مانند سازماندهی آن نیست.
پژوهشگران برای درک بهتر توانایی زنبورها در شمارش، یک مدل ساده کامپیوتری از مغز آنها طراحی کردند که تنها چهار سلول عصبی را شامل میگردد.
شبیه سازی ها حاکی از این هستند که مغز معمولی می تواند اعداد کوچک را با مطالعه دقیق آنها بشمارد. پژوهش های پیشین نشان داده بودند که زنبورهای عسل با شیوه مشابهی، اعداد را شمارش می کنند اما انسان ها روش متفاوتی را به کار می برند و قبل از شمارش چیزی، مجموعه آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
در بررسی های آزمایشگاهی مشخص شد که زنبورها می توانند اعداد را تا پنج بشمارند و سپس آموزش، قادر به مقایسه دو عدد و حتی درک عدد صفر باز هستند.

بررسی های جدید نشان می دهند زنبورها برای انجام این کار، به درک مفاهیم پیچیده ریاضی نیازی ندارند. آنها با شمارش هر عدد در یک زمان می توانند این مقایسه ها را با استفاده از حداقل توان مغزی انجام دهند.
بر طبق این بررسی ها، هوش موجودات زنده لزوما به تعداد نورون ها متکی نیست. بلکه تعداد اندکی از نورون ها باز با برقراری ارتباط مناسب قادر به ایجاد قابلیت های هوشمندانه هستند.
“ورا وساس”(Vera Vasas)، پژوهشگر دانشگاه کوئین مری لندن اظهار داشت: مدل کامپیوتری ما نشان داده است که بااینکه شمارش به هوش بالا و مغز بزرگ نیاز دارد اما با کمک کوچکترین مدارهای سلول عصبی متصل به رفتار، به سادگی می تواند این کار را انجام دهد. توانایی شمارش زنبورها، علاوه بر مفاهیم شمارشی، با استفاده از حرکات پرواز به خصوص جهت بررسی هدف ممکن میگردد.
این پژوهش، در مجله “iScience” به چاپ رسید.