عاشق وب: پژوهشگران ˮدانشگاه کالیفرنیا، ریورسایدˮ در مطالعه اخیرشان علت سبز رنگ بودن گیاهان را کشف کرده اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، یک تیم بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی “ناتانیل ام گابور”(Nathaniel M. Gabor) فیزیکدان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید در مطالعه اخیرشان اعلام کردند که چرا گیاهان سبز رنگ هستند. برای دستیابی به این هدف پژوهشگران مدلی را ساختند که خاصیت کلی برداشت نور فتوسنتزی را باردیگر تولید می کرد.
گابور طی اطلاعیه ای اظهار داشت: مدل ما نشان میدهد که با جذب تنها رنگ های بسیار خاصی از نور، ارگانیسم های فتوسنتزی ممکنست بطور خودکار از خود در مقابل تغییرات ناگهانی نویز انرژی خورشیدی محافظت کنند و در نتیجه تبدیل انرژی/توان به طرز شایان توجهی کارآمد می شود. گیاهان سبز، سبز رنگ به نظر می رسند و باکتری های بنفش، بنفش به نظر می رسند برای اینکه فقط نواحی خاصی از طیف که آنها جذب می کنند برای محافظت در مقابل تغییر سریع انرژی خورشیدی مناسب هستند.
طی این مطالعه از مدلی که پژوهشگران توسعه داده بودند جهت بررسی طیف وسیع تری از ارگانیسم های فتوسنتزی استفاده کردند. پژوهشگران سپس توانستند نشان دهند که این مدل علاوه بر گیاهان سبز می تواند در ارگانیسم های دیگر نیز به کار رود. این نشان میدهد که مدل مذکور یک خاصیت کلی و اساسی برداشت نور فتوسنتزی را مشخص می کند.
“ریچارد کوگدل”(Richard Cogdell) گیاه شناس دانشگاه گلاسگو و یکی از پژوهشگران این مطالعه اظهار داشت: مطالعه ما نشان میدهد که چگونه با انتخاب مکانی که انرژی خورشیدی در رابطه با طیف خورشیدی جذب می شود، می توان میزان نویز خروجی را به حداقل رساند و این اطلاعاتی است که می توان از آن برای افزایش کارایی سلول های خورشیدی استفاده نمود.
محققان نشان دادند که چگونه گیاهان و سایر ارگانیسم های فتوسنتزی از روش های مختلفی استفاده می نمایند تا از صدمات ناشی از قرار گرفتن در معرض نور بیش از اندازه خورشید بکاهند. این روش ها شامل همه چیز همچون مکانیسم های مولکولی آزاد سازی انرژی تا حرکت فیزیکی برگ ها می شود.
دانشمندان در ادامه توضیح دادند که چگونه ارگانیسم های فتوسنتزی از وارد آمدن استرس اکسیداتیو که به سلول ها لطمه می رساند، جلوگیری می کنند. استرس اکسیداتیو(Oxidative stress‎) بازتاب دهنده عدم تعادل میان تظاهرات سیستماتیک “گونه های فعال(واکنش پذیر) اکسیژن”(ROS) و توانایی یک سیستم زیستی در خنثی سازی و مهار میانجی های سمی آن یا ترمیم لطمه های وارده است.
اگر جریان انرژی خورشیدی وارد شده به شبکه برداشت نور، از جریان خروجی بیشتر باشد، شبکه فتوسنتزی باید سازگار و اصلاح گردد در غیر اینصورت خطر لطمه دیدن ارگانیسم وجود دارد. بدین سان سیستم باید به طور خودکار اصلاح گردد. حالا پژوهشگران برای آزمایش ایده های خود قصد دارند از روش میکروسکوپی استفاده کنند.

منبع: